• Samen maken wij de Sprong!
 • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

KANJERSCHOOL

Kanjerschool

Als katholieke daltonschool hebben wij oog voor heel het kind en zien wij onze school als een gemeenschap, waar kinderen op kunnen groeien en ontwikkelen tot democratische mensen, die vol (zelf-)vertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef en durf de samenleving tegemoet treden. Enerzijds doen we dat door onze manier van werken, waarbij de daltonkernwaarden kenmerkend zijn voor de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. Daarnaast willen wij onze kinderen een veilige en sociale omgeving bieden, zodat zij zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een omgeving waar ongewenst gedrag wordt verminderd en/of voorkomen, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en tot hun recht kunnen komen. Met die reden zijn wij een kanjerschool.

Kanjertraining

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker. Dat vormt je. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

Er zijn vijf Kanjerregels die gelden voor iedereen die betrokken is bij de school:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee


Wij zetten de Kanjertraining in om de sfeer in de klas goed te houden en te verbeteren. De lessenseries en bijbehorende oefening worden ingezet om de volgende doelen te behalen:

 • ?Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
 • Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.


Wij geloven dat elk mens goed is, maar ieder mens maakt wel eens fouten. We gaan ervan uit dat we gedrag kunnen aanleren, net zoals we dat doen bij andere vakken op school. Van de leerkrachten mag u verwachten dat zij respectvol met uw kind en met u als ouder omgaan. Het voorbeeldgedrag van de leerkrachten nodigt de kinderen uit om over te stappen naar de wereld van wederzijds respect. Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de school en de buurt.

Wij nemen het overzicht met de smileys als uitgangspunt. Als jij iets bedenkt en doet wat jij leuk vindt en de klas, je leerkracht en je ouders vinden dat ook leuk, positief of goed dan mag dat wel op school (en overal). Maar als jij iets bedenkt en doet wat jij leuk vindt en een enkeling kan daar wel om lachen, maar de klas, je leerkracht en jouw ouders vinden dat niet leuk of negatief dan mag dat niet op school (en overal).

De Kanjertraining is opgenomen in de database van NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem, dat erkent is door Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl