• Samen maken wij de Sprong!
  • Samen maken wij de Sprong

Samen maken wij de Sprong!

Samen maken wij de Sprong

MISSIE EN VISIE

De Sprong wil een katholieke daltonschool zijn die leeft, waarin het kind werkelijk gezien en gehoord wordt en aansluit bij de onderwijsbehoefte. Wij hebben het lef om het onderwijs daarvoor anders in te richten, omdat wij geloven dat kinderen dan leren wie zij zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan samen leren en leven in de 21ste eeuw.
 
Visie op schoolklimaat
Wij geloven dat alle kinderen goed willen zijn voor zichzelf, hun naasten en de omgeving waarin zij leven. Wij willen aan onze kinderen meegeven dat zij onderdeel zijn van een groter geheel, dat ze er toe doen en iets te zeggen hebben in de wereld. Wij verzorgen onderwijs in een veilige en gelukkige omgeving, waar kinderen leren omgaan met kansen en de sprong durven maken naar hun toekomst. 
 
Visie op leren
Wij geloven dat alle kinderen nieuwsgierig zijn naar het onbekende, naar de wereld en de mensen om zich heen. Wij willen de nieuwsgierigheid van het kind behouden door het kind de ruimte te geven zijn eigen leerproces in te richten, doelen te behalen en taken in te plannen. Wij geloven dat leren een sociaal proces is, dat kun je niet alleen.
 
Visie op didactiek
Wij geloven dat je meer kunt als je het samen mag doen. Coöperatieve werkvormen zetten wij dagelijks in bijvoorbeeld tijdens de inloop of de instructie. De rol van de leerkracht is heel divers, zij is instructeur, coach, leider, begeleider en vertrouwenspersoon. 
 
Visie op zorg
Wij geloven dat iedereen uniek is en dat ieder kind nieuwsgierig is en wil leren. Binnen ons onderwijs houden we hier rekening mee door het kind werkelijk te zien en serieus te nemen. Wij streven ernaar het onderwijs passend te maken door samen te werken met  het kind, de ouders, de leerkrachten en de Coördinator Passend Onderwijs.
 
Visie op levensbeschouwing
Wij geloven in de mysterie van het leven en stimuleren onze kinderen hiervoor oog te hebben en zich erover te verwonderen. De katholieke traditie is onze inspiratiebron die terug te vinden is in verhalen, rituelen en vieringen. We hebben een open houding, zijn optimistisch en zien vooral kansen.
 

De Sprong - Idzerdastins     Idzerdastins 63, 8925 AG Leeuwarden     t 058 - 26 60 779     directie@sprongonline.nl